ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการรู้จักองค์กรตนเอง ว่ามีจุดเด่น จุดด้อยอะไรบ้าง
ค้นหาหน่วยงานหรือองค์กร "ผู้นำ" ในเกณฑ์ตัวชี้วัด (KPIs) ในด้านต่างๆ
รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการ และวิธีที่องค์กรแม่แบบใช้
นำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน
 
Copyright @ 2013 โครงการการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับการดำเนินงานโรงไฟฟ้า และการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า