ดาวน์โหลด


ดาวน์โหลดคู่มือคำอธิบาย Benchmarking

คู่มือ KPI กลุ่ม Combine Cycle และกุล่ม Thermal
คู่มือ KPI กลุ่ม SPP-Cogeneration
คู่มือ KPI กลุ่ม Biomass
ดาวน์โหลดสรุปบันทึกการประชุม กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Benchmarking Workshop ครั้งที่ 1
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่่ 29, 31กรกฏาคม 2556 ณ โรงแรม Arnoma Hotel Bangkok

สำหรับผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass)
สาหรับผู้ประกอบการโรงไฟฟ้า SPP-Cogeneration
สาหรับผู้ประกอบการโรงไฟฟ้า Combine Cycle และกลุ่ม Thermal
ดาวน์โหลดแผ่นพับแนะนำโครงการ

คลิกโหลด แผ่นพับหน้า 1
คลิกโหลด แผ่นพับหน้า 2
   

 

 
Copyright @ 2013 โครงการการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับการดำเนินงานโรงไฟฟ้า และการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า