ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรม Benchmarking


ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรม Benchmarking

ผู้สมัครจะต้องกรอกและนำส่งข้อมูลเบื้องต้น ตามแบบฟอร์มกำหนดตัวชี้วัด (KPI) แต่ละด้านสำหรับแต่ละกลุ่ม เพื่อให้คณะกรรมการนำข้อมูลมาพิจารณาคัดเลือกประมวลผล โดยการพิจารณาค่าเกณฑ์ Benchmark ของไทยที่เหมาะสม การตัดสินของสำนักงาน กกพ ถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนการ

 
Copyright @ 2013 โครงการการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับการดำเนินงานโรงไฟฟ้า และการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า