ส่วนผู้บริหารจัดการ Web Site

<% if Request.form("Name")="" and Request.form("Password")="" and session("Admin")="" then %>
กลับไปหน้าแรก | ทำลาย Admin Session

เข้าสู่ส่วนผู้ดูแลระบบ
ชื่อ :
รหัสผ่าน :
 

<% =CompanyLine1 %>  

<% =CompanyLine2 %>
<% end if 'Request.form("Name")="" and Request.form("Password")=" ' Rem ถ้ามีการใส่ Login/Password เข้ามา แต่ยังไม่ได้ นำ Level มาทำเป็นตัวแปล session ก็ให้ตรวจกับฐานข้อมูล if Session("Admin")="" then Set Conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection") Conn.Open ("Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ="&_ Server.MapPath("adminpermission.mdb"))&_ ";uid=admin;password=admindemo" Sql="Select * from Admin" Set Rs=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Rs.Open Sql,Conn,1,3 Do while not Rs.Eof if (Rs("LOGIN")=Request.form("Name")) and (Rs("PASSWORD")=Request.form("Password")) then Session.Timeout=20 Session("Admin")=Rs("ADMINLEVEL") Session("AdminG")=Rs("ADMINGROUP") TReport="" end if Rs.MoveNext Loop if (Request.form("Name")<>"") and (Session("Admin")="") then TReport="ขอโทษครับระบบตรวจไม่พบข้อมูล ที่ป้อนให้
" &_ "กรุณาตรวจสอบ Login และ Password ของคุณ และ
" &_ "ทำการ Login ใหม่อีกครั้ง" end if Response.write (TReport) end if 'Session("Admin")="" ' if session("Admin")<>"" then %>
ส่วนผู้ดูแลระบบ

<% if session("Admin")<>"" then %> Your Level : <% =session("Admin") %>   Your Group : <% =session("AdminG") %> <% end if %>

 
   
   
   
   

<% 'ถ้า Admingroup มีค่า Z ถึงจะแสดงส่วน ข้อมูลพนักงาน enconlab ' adminGroup = session("AdminG") vInstring = instr(adminGroup,"Z") if session("Admin") <= 3 and vInstring > 0 then Response.Redirect "../employee/executive.asp" end if %> <% 'ถ้า Admingroup มีค่า W ถึงจะแสดงส่วน webboard ' adminGroup = session("AdminG") vInstring = instr(adminGroup,"W") if session("Admin") > 0 and vInstring > 0 then %>

 จัดการข้อมูลใน Webboard

<% end if %> <% 'ถ้า Admingroup มีค่า M ถึงจะแสดงส่วนจัดการระบบ Member' vInstring = instr(adminGroup,"M") if session("Admin") <=3 and vInstring > 0 then Response.Redirect "formember.html" end if %> <% 'ถ้า Admingroup มีค่า A ถึงจะแสดงส่วนจัดการระบบ Admin' vInstring = instr(adminGroup,"A") if session("Admin") >8 and vInstring > 0 then %>

 จัดการระบบ Admin

<% end if %>

 ทำลาย Admin Session

<% =CompanyLine1 %>

<% =CompanyLine2 %>
<% end if 'Session("Admin")<>"" %> <% Rem Page Stricture Rem 29-10-2547 Rem ==================================================================== Rem if request.form("Name")="" and request.form("Password")="" then Rem [ Form to Recive Name and Password] Rem end if Rem if session("Admin")="" then Rem [ Check with Name and Password with recordset] Rem end if Rem if session("Admin")<>"" then Rem [ Show Admin Menu] Rem end if Rem %>