Package 1
Energy Saving for SMEs

เพื่อสนับสนุนสถานประกอบการ SMEs ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ท่ามกลางการแข่งขันทางธุรกิจ มุ่งเน้นผลประหยัดพลังงาน และลดการสูญเสีย

ขอบเขตของการบริการ :
จัดอบรมสร้างความตระหนักให้กับพนักงาน จำนวน 1 ครั้ง
ตรวจวัดประสิทธิภาพพลังงานของอุปกรณ์ ใช้พลังงานหลัก และเสนอแผนปรับปรุง
จัดอบรมการใช้งานอุปกรณ์หลักแก่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 1 วัน
ให้คำปรึกษาในการกำหนดตัวชี้วัด การใช้พลังงานและเข้าร่วมประชุมติดตามผลทุก 2 เดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี

เป้าหมาย :
พนักงานร้อยละ 70 มีความรู้พื้นฐานในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
พนักงานสามารถตรวจวัดประสิทธิภาพของอุปกรณ์ใช้พลังงานหลักของสถานประกอบการได้
พนักงานทราบจุดที่มีความสูญเสียในแต่ละระบบ
มีการจัดทำตัวชี้วัดพลังงานสำหรับโรงงาน และมีระบบติดตามผล

ติดต่อสอบถาม:
[email protected]
www.facebook.com/enconlabnews
096-883-8827(ชุติมา), 089-163-6888(ศุภานัน)