Package 2
Energy Saving for All

สำหรับสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรขนาดใหญ่ ที่มุ่งให้เกิดความยั่งยืน และผลสำเร็จทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ขอบเขตของการบริการ :
จัดอบรมสร้างความตระหนักให้กับพนักงาน จำนวน 2 ครั้ง ทุก 6 เดือน
จัดอบรมเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานให้กับสถานประกอบการและ Workshop จำนวน 2 วัน
ตรวจวัดประสิทธิภาพอุปกรณ์ใช้พลังงานหลัก และจัดทำแผนปรับปรุง
เข้าร่วมประชุมติดตามกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน ทุก 2 เดือน

เป้าหมาย :
สร้างความตระหนักให้กับพนักงาน
พนักงานสามารถตรวจวัดประสิทธิภาพของอุปกรณ์ใช้พลังงานหลักของสถานประกอบการได้
พนักงานทราบจุดที่มีความสูญเสียในแต่ละระบบ
มีการจัดทำตัวชี้วัดพลังงานสำหรับโรงงาน และมีระบบติดตามผล
ถ้าสถานประกอบการสนใจ จะผลักดันหน่วยงานร่วมเข้าประกวดรางวัลหรือมาตรฐานพลังงาน อย่างน้อย 1 รางวัล

ติดต่อสอบถาม:
[email protected]
www.facebook.com/enconlabnews
096-883-8827(ชุติมา), 089-163-6888(ศุภานัน)