บริการที่ปรึกษา ด้านพลังงาน

กลุ่มวิจัย EnConLab ให้บริการจัดฝึกอบรม และตรวจวัด วิเคราะห์ข้อมูลพลังงาน สำหรับอาคารหรือโรงงาน เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า เกิดความยั่งยืนแก่บุคคลากรภายในองค์กร และสามารถนำข้อมูลมาจัดทำรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์พลังงานได้

อบรมออนไลน์

หลักสูตร A “การตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร”
โดย คุณนารีรัตน์ ขวัญกิจบริรักษ์ / คุณธนากร อุ่นเจริญ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (9.00-12.00 น.)


หลักสูตร B “การอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้ IoT กับงานด้านพลังงาน”
โดย คุณรุจน์ พัฒนเจริญ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 (9.00-16.30 น.)


บริการตรวจวัด
ข้อมูลพลังงาน

กลุ่มวิจัย EnConLab ให้บริการตรวจวัดข้อมูลพลังงาน สำหรับอาคารหรือโรงงาน ในแบบออนไลน์ โดยอาคาร/โรงงานสามารถดูข้อมูลได้ตลอดเวลาทุก 15 นาที

สามารถนำข้อมูลมาจัดทำรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์พลังงานได้

กลุ่มงาน ที่ให้บริการ

speaker
งานด้านการตรวจวัด
และพิสูจน์ผลประหยัดพลังงาน

(Measurement and Verification)

speaker
งานด้านการตรวจวัดประสิทธิภาพ
พลังงานเฉพาะระบบ

(System Audit)

speaker
งานที่ปรึกษา
ด้านการจัดการพลังงาน

(Energy Consultant)

speaker
งานศึกษา วิจัย ด้านพลังงาน
และนโยบายพลังงาน
speaker
งานด้านการประเมิน
การลดก๊าซเรือนกระจก
speaker
งานด้านการอบรม สัมมนา
ออนไลน์และออฟไลน์

บริการ ที่ปรึกษาและจัดอบรม

post-image
ที่ปรึกษาด้านพลังงาน
การตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงาน แบบออนไลน์

งานตรวจวัดพลังงาน 4.0, ติดตามข้อมูลได้ต่อเนื่อง มี Dashboard แสดงสมรรถนะพลังงาน, ค่าใช้จ่ายตามจำนวนอุปกรณ์ , จัดทำรายงานสรุปการใช้พลังงานรายปี

ONLINE

post-image
หลักสูตรอบรม
ระบบการจัดการพลังงานและการปฏิบัติตามกฎหมาย

พระราชบัญญัติการอนุรักษ์พลังงาน, การจัดทำระบบการจัดการพลังงาน, การจัดทำนโยบายพลังงาน, การจัดทำข้อมูลพลังงาน, การวางแผนด้านพลังงาน, การทบทวนของฝ่ายบริหาร

1วัน

post-image
หลักสูตรอบรม
การอนุรักษ์พลังงาน สำหรับวิศวกร ช่างเทคนิค

ผลกระทบของการใช้พลังงาน, การวิเคราะห์ข้อมูล, แนวทางประหยัดพลังงาน, แนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมในองค์กร

1วัน

post-image
หลักสูตรอบรม
การอนุรักษ์พลังงาน สำหรับบุคลากรทั่วไป

ผลกระทบของการใช้พลังงาน, การใช้พลังงานของบริษัท, การดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานที่ดี, การประเมินค่าใช้จ่ายพลังงานเบื้องต้น, การประหยัดพลังงานเบื้องต้น

1วัน

ดาวน์โหลด เอกสารแนะนำบริการ EnConLab

หลักสูตรการอบรม การตรวจวัดพลังงานและวิเคราะห์ข้อมูลพลังงาน ภายในองค์กร

รายละเอียดเพิ่มเติม