บริการที่ปรึกษา
ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบทำน้ำเย็น

ระบบทำน้ำเย็นเป็นอุปกรณ์ที่มีการใช้พลังงานสูง และเป็นค่าใช้จ่ายหลักในอาคาร และโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง ระบบทำน้ำเย็นที่ใช้งานมาระยะหนึ่ง สมรรถนะมักจะลดลงจากที่ติดตั้งในครั้งแรก ซึ่งอาจเนื่องมาจากมีภาระโหลดต่างไปจากเดิม หรืออุปกรณ์เสื่อมสภาพลง การใช้พลังงานจึงเพิ่มสูงขึ้น และสถานประกอบการก็ไม่ทราบสาเหตุ เนื่องจากไม่มีเครื่องวัด

หลังจากที่กลุ่มวิจัย EnConLab ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการเครื่องทำน้ำเย็นขึ้น ทำให้ทราบข้อมูลสมรรถนะ และแนวทางปรับปรุง จากการทดลองปรับปรุงการปรับตั้งการทำงานของระบบน้ำเย็นในอาคารภาครัฐ พบว่าสามารถประหยัดพลังงานได้ 5-10% กลุ่มวิจัยฯ จึงได้จัดทำบริการ ReChill Efficiency Program ขึ้น โดยจะติดตั้งเครื่องวัดประสิทธิภาพของระบบ วิเคราะห์สาเหตุ และให้คำปรึกษาในการปรับปรุง จากนั้นจะดำเนินการทดลองร่วมกับสถานประกอบการ และวัดผลที่เกิดขึ้นจริง ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 6 เดือน

✅ รูปแบบบริการ : การให้บริการ ReChill Efficiency แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้

post-image

1.ขั้นตอนเก็บข้อมูล
ถ้าสถานประกอบการไม่มีระบบที่แสดงข้อมูลตันความเย็นและสมรรถนะของระบบได้เรียลไทม์ โครงการจะขอให้ท่านติดตั้งระบบ KCPM ซึ่งอาคารโรงงานอาจจะเลือกติดตั้งเอง หรือ ให้กลุ่มวิจัยดำเนินการก็ได้ หรือจะเช่าใช้งานก็ยังได้ ชมการใช้งานของระบบ ได้ทาง http://www.enconlab.com

2.ขั้นตอนดำเนินการปรับปรุงหรือ Optimization
กลุ่มวิจัยจะวิเคราะห์ข้อมุลจากระบบและเสนอแนะแนวทางปรับปรุง และดำเนินการร่วมกับทีมของอาคาร และวัดติดตามผลทุก 2 เดือน โครงการใช้ระยะเวลา 6 เดือน

✅ เป้าหมายผลประหยัดพลังงาน : ลดการใช้พลังงานในระบบทำน้ำเย็นลงร้อยละ 5

✅ การคิดค่าบริการ : กลุ่มวิจัยฯ เสนอราคาแยกตามงานแต่ละส่วน โดย งานติดตั้ง เสนอตามภาระงานที่สถานประกอบการต้องการ งานที่ปรึกษาปรับปรุงการเดินระบบ จะประเมินจากจำนวนอุปกรณ์และจำนวน man-day ที่ใช้

✅ สิ่งที่ส่งมอบ :
1. ระบบบริหารจัดการเครื่องทำน้ำเย็นอย่างง่าย ประกอบด้วย

  • Mini PC จอภาพ และแป้นพิมพ์
  • Flow Meters
  • Power Meters
  • Temperature Sensors
  • Temperature / Humidity Sensors
  • โปรแกรมควบคุม และคู่มือการใช้งาน

2. รายงานผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบ และแนวทางการปรับปรุง ในเดือนที่ 2
3. รายงานวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และติดตามผลรายเดือน
4. รายงานสรุปผลประหยัดพลังงาน

✅ การติดต่อ:
ติดต่อสอบถามรายละเอียด หรือ ประชุมออนไลน์กับทีมงาน EnConLab ได้
[email protected]
061 859 9894