หลักสูตรการอบรม

post-image

18Oct

หลักสูตร A1
การอนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศ

ราคา 800 บาท : ท่าน

🔑🔑แพ็คเกจเสริม A2 สอนตรวจวัด/วิเคราะห์ที่สถานประกอบการ 1 วัน (นัดหมายเพิ่มเติม) ราคา 21,999 บาท/แห่ง** ราคา กทม.และปริมณฑล

post-image

19Oct

หลักสูตร B1
การอนุรักษ์พลังงานในระบบ Chiller

ราคา 800 บาท : ท่าน

🔑🔑แพ็คเกจเสริม B2 สอนตรวจวัด/วิเคราะห์ที่สถานประกอบการ 1 วัน (นัดหมายเพิ่มเติม) ราคา 21,999 บาท/แห่ง** ราคา กทม.และปริมณฑล

post-image

20,21
Oct

หลักสูตร C
การอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้ IOT กับงานด้านพลังงาน

รูปแบบการเรียน : เรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom หรือ มาเรียนสดที่ มจธ.

C1 คอร์สออนไลน์ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 ราคา 1,500 บาท:ท่าน
C2 คอร์สเรียนสดที่ มจธ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ราคา 2,500 บาท:ท่าน