Benchmarking กับมาตรฐานการดำเนินการโรงไฟฟ้าไทย


Benchmarking คืออะไร

Benchmarking คือ กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) กับองค์กรอื่นภายใต้กฎกติกาสากล โดยมีแนวคิดว่า องค์กรใดองค์กรหนึ่งนั้นไม่ได้เก่งไปทุกเรื่อง มีองค์กรที่เก่งกว่าในบางเรื่องเสมอ ดังนั้นการศึกษาจากประสบการณ์ตรงขององค์กรอื่น แล้วนำมาประยุกต์ให้เหมาะสม จะช่วยประหยัดเวลาและลดการดำเนินงานแบบลองผิดลองถูก ทำให้ทราบถึงศักยภาพหรือขีดความสามารถที่แท้จริงขององค์กรของตนเอง ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

Benchmarking จึงเป็นการค้นหาจุดเด่นจุดด้อยในองค์กรของตัวเราเอง โดยใช้วิธีเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าหรือองค์กรที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเดียวกัน จากนั้น นำข้อมูลที่วิเคราะห์ได้มาปรับปรุงองค์กรของเราให้ดียิ่งขึ้น วิธีการนี้เราจะรู้ว่า องค์กรของเราอยู่ห่างชั้นกับองค์กรนั้นๆ แค่ไหน และต้องทำอย่างไรบ้างจึงจะเดินไปถึงจุดหมาย หรือมีอุปสรรคตรงส่วนไหนในหน่วยงาน เมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นๆ

- รู้จักองค์กรตนเอง ว่ามีจุดเด่น จุดด้อยอะไรบ้าง
- ค้นหาหน่วยงานหรือองค์กร "ผู้นำ" ในเกณฑ์ตัวชี้วัด (KPIs) ในด้านต่างๆ
- รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการ และวิธีที่องค์กรแม่แบบใช้
- นำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน

ที่มาของโครงการ

ในปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน ประเภทผลิตไฟฟ้า กว่า 200 รายที่ได้รับใบอนุญาตฯ จาก คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานสากล และเพื่อส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อโรงไฟฟ้าของไทย ในการนี้ ทาง สำนักงาน กกพ. ได้เล็งเห็นถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาในจุดนี้ จึงได้กำหนดให้มีการจัดทำเกณฑ์ Benchmarking มาตรฐานการดำเนินการโรงไฟฟ้าไทยขึ้น เพื่อให้โรงไฟฟ้าได้มองเห็นถึงระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของตนเองในปัจจุบันเทียบกับโรงไฟฟ้าในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์วิธีปฏิบัติที่ดีระหว่างกัน เป็นการยกระดับมาตรฐานการทำงานที่มีประสิทธิภาพ อันเป็นกิจกรรมที่มุ่งเป้าผลสำเร็จในเชิงบวกที่เกิดจากแรงจูงใจมากกว่า นอกจากนี้ เพื่อยกย่องให้กำลังใจโรงไฟฟ้าที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Benchmark ของประเทศ ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อโรงไฟฟ้าของไทย ในการนี้จะมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณ(Certificate) ให้กับโรงไฟฟ้าที่เข้าร่วมกิจกรรม Benchmarking ด้วย

 
Copyright @ 2013 โครงการการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับการดำเนินงานโรงไฟฟ้า และการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า