เกณฑ์ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพมาตรฐานการทำงาน


สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จะแต่งตั้งคณะกรรมการด้านวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ DNV KEMA และโรงงานที่สมัครเข้าร่วม จะร่วมกันพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกตัวดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ เพื่อนำมาใช้ประเมินค่าเกณฑ์มาตรฐาน Benchmark ที่เหมาะสมสำหรับมาตรฐานการทำงานของโรงไฟฟ้าไทย ในเบื้องต้นจะกำหนดโดยเทียบเคียงกับ KPIs มาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับสากล

ตัวอย่าง ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพที่มีการใช้งานในโรงไฟฟ้าระดับมาตรฐานสากล

หมายเหตุ: เกณฑ์ที่นำเสนอนี้ เป็นเกณฑ์เบื้องต้น ที่จะพิจารณา อาจมีการปรับเปลี่ยน เพิ่ม/ลด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ และสำนักงาน กกพ อีกครั้ง ตามความเหมาะสมกับมาตรฐานโรงไฟฟ้าไทย

 
Copyright @ 2013 โครงการการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับการดำเนินงานโรงไฟฟ้า และการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า